BHXH Việt Nam triển khai 10 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

(TCT Online) -BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-BHXH về chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm,  giai đoạn 2021-2025.

 

 

Theo đó, BHXH Việt Nam phấn đấu số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu số người tham gia BHTN đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; phấn đấu số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia.

 

Để đạt mục tiêu này, BHXH Việt Nam đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể, ngoài việc bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại các nghị quyết của Chính phủ, toàn ngành tìm các giải pháp để phát triển và mở rộng các đối tượng tham gia, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên nghành; tập trung thanh, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung thanh, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

 

Đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, tập trung vào nhóm người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 89/2020/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam theo các nội dung đã xây dựng.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trực liên thông của Chính phủ.

 

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ hầng; hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm; cập nhật hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia; hoàn thiện các quy tắc quản lý, khai thác, phân cấp sử dụng các phần mềm nghiệp vụ; hoàn thiện hệ thống kho dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, dự báo phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định, xây dựng các kế hoạch, chiến lược của ngành; tiếp tục kết nối liên thông, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao  kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm nghiệp vụ cho công chức, viên chức.

 

 Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT. Tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXN, BHTN.

 

Tiếp tục thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin đối ngoại nhằm khẳng định, vai trò, vị thế và hình ảnh ngành BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực thế giới, hướng tới sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo vì mục tiêu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và phát triển sự nghiệp an sinh xã hội bền vững, hiệu quả tại Việt Nam. 

 

 Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, TP nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức; tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các đơn vị cho phù hợp với yêu cầu; đánh giá viên chức, người lao động trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác.

 

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình hành động này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, giám đốc BHXH các tỉnh, TP tổ chức thực hiện và cụ thể hoá thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện.

 

Hương Quỳnh

Tin mới

Các tin khác