Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

(TCT onlien) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Quyết định 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020). 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Quyết định 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020). Theo đó, kể từ ngày 18/8/2020, lĩnh vực báo chí, truyền thông có 5 dịch vụ NSNN đảm bảo 100%, gồm: thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng; thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại; thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị-quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.
Quyết định cũng ban hành 9 dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được NSNN đảm bảo 100%. Đó là: điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; diễn tập phòng chống tấn công mạng đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước; giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; rà quét, xử lý mã độc cho các coq quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; kiểm định an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng 9caaps độ 4 và 5) của cơ quan nhà nước trước khi đưa vào sử dụng; kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước; và giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam.
Quyết định cũng giao Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo thẩm quyền định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh căn cứ nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý về lĩnh vực thông tin, truyền thông và danh mục dịch vụ sự nghiệp công để xác định chi tiết các dịch vụ sử dụng NSNN.

Gửi bình luận


Mã bảo mật