Giảm 30% mức thu phí trong lĩnh vực y tế đến hết năm 2020

(TCT online) - Từ ngày 8/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính khi thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế. 

Theo Thông tư 64/2020/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế, thì từ ngày 8/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020, tổ chức, cá nhân chỉ phải nộp bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính khi thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực y tế. Giảm 30% (nộp phí bằng 70%) mức thu phí quy định tại Phần II; Phần III; các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần IV; Phần V Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế. 
Thông tư cũng nêu rõ, sau thời gian 31/12/2020, tức kể từ ngày 1/1/2021 trở đi, nộp phí trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC và Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC. 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 8/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Gửi bình luận


Mã bảo mật