Sáu tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư mới đạt 31% kế hoạch

(TCT online) - Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, số giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2019 đến ngày 30/6 là 112.693,3 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch. 
 
 
Trong đó, nguồn Chính phủ giao giải ngân được 112.086,2 tỷ đồng, đạt 31,2% kế hoạch, gồm vốn xây dựng cơ bản giải ngân được 89.776,7 tỷ đồng, đạt 31,1% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân được 6.210,5 tỷ đồng, đạt 19,2% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân được 16.099  tỷ đồng, đạt 42,1% kế hoạch. Nguồn thu để lại giải ngân là 607,1 tỷ đồng, đạt 29,9% kế hoạch KBNN nhận được.
 
Với nguồn chi thường xuyên, vốn thanh toán đến 30/6 là 409.457 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 30,9 tỷ đồng. 
 
Ngoài việc kiểm soát các nguồn chi, KBNN đã tổ chức 3 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và huy động được 8.692 tỷ đồng cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Lũy kế đến thời điểm 24/6, tổng khối lượng huy động từ thị trường đạt 102.672,5 tỷ đồng, đạt 34,2% kế hoạch được giao.
HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật