Từ 1/7: Triển khai quy định mới về nguồn kinh phí thực hiện cải cách hành chính

(TCT online) - Theo Thông tư 26/2019/TT-BTC về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước vừa được Bộ Tài chính ban hành, thì nguồn kinh phí thực hiện của các bộ, ngành địa phương được bố trí trong dự toán hàng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn hợp pháp khác.
 
 
Đối với kinh phí thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, sẽ sử dụng từ nguồn tài chính của đơn vị theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, các nội dung chi bao gồm: đảm bảo nhiệm vụ của cơ quan thường trực tổ chức triển khai chương trình tổng thể CCHC Nhà nước của Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ; xây dựng đề cương chương trình, kế hoạch CCHC hàng năm, 5 năm; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác CCHC nhà nước tại các bộ, địa phương; các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác CCHC; chi xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC của các bộ, địa phương...
 
Căn cứ Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, các bộ, địa phương và các cơ quan liên quan cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm để triển khai thực hiện phù hợp yêu cầu thực tế. Đồng thời, lập dự toán ngân sách thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch đã được phê duyệt tổng hợp chung trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình.
TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật