Cách xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

(TCT online) - Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
 
 
Theo đó, bổ sung Điều 57a vào sau Điều 57 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở như sau:
“Điều 57a. Xác định thời điểm bố trí sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
 
1. Trường hợp người đang thực tế sử dụng nhà ở, có hợp đồng thuê nhà và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được xác định như sau:
 
a) Nếu thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được ghi trong hợp đồng thuê nhà thì xác định theo thời điểm ghi trong hợp đồng;
 
b) Nếu trong hợp đồng thuê nhà ở không ghi thời điểm bố trí sử dụng nhà ở thì xác định theo thời điểm ký kết hợp đồng đó;
 
c) Nếu thuộc diện ký lại hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng thuê nhà thì thời điểm bố trí sử dụng được xác định theo thời điểm nêu tại hợp đồng ký kết đầu tiên;…”
 
Nghị định 30 có hiệu lực từ ngày 15/05/2019.
PV

Gửi bình luận


Mã bảo mật