Kế hoạch thanh, kiểm tra tài chính năm 2021

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 12997/BTC-TTr về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra tài chính năm 2021. Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu chú trọng, thanh tra chống thất thu thuế, trong đó tập trung vào các DN có rủi ro cao, hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế…

 

 

Công văn nêu rõ, kế hoạch thanh, kiểm tra tài chính năm 2021 cần tập trung vào những nội dung trọng tâm trong công tác quản lý điều hành NSNN đối với các cấp ngân sách của các bộ, ngành, địa phương; quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản chi NSNN. 

 

Cụ thể, trong công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư, chú trọng thanh kiểm tra, giám sát trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư, nhất là việc triển khai, thực hiện phân bổ, giải ngân vốn theo chỉ đạo của Chính phủ.

 

Đối với công tác quản lý thu ngân sách, cần chú trọng thanh tra chống thất thu thuế, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế. Trong đó, tập trung thanh, kiểm tra các DN có rủi ro cao về thuế, hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế; DN kinh doanh xăng dầu, điện lực; DN phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án, các ngành nghề kinh doanh mới, đặc thù.... 

 

Đối với công tác thanh, kiểm tra thuế, tập trung xử lý nợ đọng thuế, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN.

 

Công tác thanh hành chính, kiểm tra nội bộ phải được tăng cường, tập trung vào trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng việc thực hiện cải cách hành chính; tthực hiện các quy trình nghiệp vụ, quy chế công tác nhằm chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm kỷ cương, kỷ luật của ngành; rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ, các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu hoặc chưa phù hợp, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính.

 

Trong công văn, Bộ Tài chính còn yêu cầu, chú trọng xây dựng kế hoạch thanh tra các chuyên đề diện rộng và chuyên sâu nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện từ cơ chế quản lý điều hành tới công tác quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí.

 

Đối với công tác thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tài chính tập trung vào các lĩnh vực như: công tác quản lý và sử dụng NSNN, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác. Tập trung thanh tra bộ, ngành, địa phương có nguồn thu và sử dụng NSNN lớn, có cơ chế tài chính đặc thù. 

 

Bên cạnh đó, thanh tra việc quản lý vốn đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư được Nhà nước quyết định. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và thuế đối với các DN sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, các mặt hàng trong danh mục bình ổn giá, đăng ký giá và kê khai giá theo quy định của Luật Giá; công tác quản lý tài chính các quỹ tài chính ngoài NSNN của trung ương và địa phương; việc triển khai, thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Cùng với đó, thực hiện thanh, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, chính sách pháp luật và thực thi trách nhiệm theo thẩm quyền.

  

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc cần bám sát hướng dẫn để xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra tài chính năm 2021.

 

Hương Quỳnh

 

Tin mới

Các tin khác