Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, đơn giản hoá thủ tục hành chính

(TCT Online) - Nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho người dân và DN, trong 9 tháng qua, cùng với việc tiến hành thanh, kiểm tra, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính còn tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng thông qua việc luân chuyển cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính.

 

 

Kiến nghị xử lý tài chính trên 43.646 tỷ đồng

 

Theo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện trên 52.000 cuộc; tiến hành kiểm tra trên 436.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ hơn 9.000 vụ. Trên cơ sở này đã kiến nghị xử lý về tài chính 43.646.941 triệu đồng, trong đó số tiền đã thu nộp NSNN là 8.717.892 triệu đồng.

 

Song song với công tác thanh kiểm tra, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính còn thường xuyên quán triệt, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng gắn với triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, để phòng ngừa tham nhũng, toàn ngành đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 3.507 người, trong đó, Tổng cục Thuế 2.348 người, Tổng cục Hải quan 698 người; Kho bạc Nhà nước 437 người; Tổng cục Dự trữ Nhà nước  24 người).

 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thuế, hải quan, công tác tổ chức cán bộ, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm.

 

Mặt khác, để tránh gây phiền hà cho người dân trong thực thi công vụ, toàn ngành tài chính còn tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 325 đơn vị, trong đó Tổng cục Thuế 212 đơn vị; Tổng cục Hải quan là 31 đơn vị… Kết quả kiểm tra cho thấy, cán bộ công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị, người dân. 

 

Bãi bỏ 37 thủ tục hành chính

 

Cùng với tăng cường thanh, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, Bộ Tài chính còn thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm đề xuất bãi bỏ những thủ tục không còn phù hợp, hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, qua đó tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

 

Luỹ kế từ ngày 1/1/2020 đến 31/8/2020, Bộ Tài chính đã công bố bãi bỏ 37 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 44 thủ tục hành chính và ban hành mới 47 thủ tục theo yêu cầu quản lý trong các lĩnh vực hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán. Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ, kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính theo đúng quy định. Không chỉ vậy, việc thực hiện nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh cũng được chú trọng.

 

Trong 9 tháng qua, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành 2 luật, trình Chính phủ ban hành 2 nghị định để thực hiện cắt giảm và đơn giản hoá 163/190 điều kiện (trong đó cắt giảm 73 điều kiện và đơn giản hoá 90 điều kiện) thuộc 20 ngành nghề kinh doanh quy định tại Luật Đầu tư.

 

Theo đó, tổng số điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính còn hiệu lực hiện nay là 299 điều kiện. Không chỉ cập nhật và công khai đầy đủ danh mục điều kiện kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử để người dân và DN biết, Bộ Tài chính còn ban hành kế hoạch và cho thành lập tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

 

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, Bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc; thực hiện hiệu quả kiểm soát tài sản thu nhập và các quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập, giải trình thu nhập bất minh; xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền và đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật trong lĩnh vực tài chính - NSNN; phối hợp với Thanh tra Chính phủ xây dựng nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là các định mức, tiêu chuẩn, chế độ về quản lý, sử dụng NSNN, đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài chính DN…

 

Hương Quỳnh

Gửi bình luận


Mã bảo mật