Ban quản lý dự án RARS - Tổng cục Thuế mời quan tâm cho Gói thầu số 19: Tư vấn kiểm toán hàng năm; tư vấn kết thúc

 
MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM
(DỊCH VỤ TƯ VẤN – TUYỂN TƯ VẤN HÃNG)
 
Quốc gia: Việt Nam
 
Tên Dự án: Dự án hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế
 
Hiệp định tài trợ số: TF0A9380
 
Tên gói thầu: Tư vấn kiểm toán hàng năm; Tư vấn kết thúc dự án
 
Số hiệu gói thầu (theo Kế hoạch đấu thầu): 19 (CS-CQS-C06)
 
Tổng cục Thuế nhận được khoản tài trợ không hoàn lại từ Quỹ Phát triển nguồn nhân lực và chính sách (PHRD) của Chính phủ Nhật Bản ủy thác Ngân hàng Thế giới quản lý thông qua Hiệp định số TF0A9380 được ký ngày 02/8/2019 để triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế (gọi tắt là Dự án RARS), và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản tài trợ này cho các dịch vụ tư vấn.
 
- Các dịch vụ tư vấn (“Dịch vụ”) bao gồm Tư vấn kiểm toán hàng năm và Tư vấn kết thúc dự án, dự kiến bắt đầu từ QI/2021 và kết thúc vào Quý IV/2023
 
- Mục tiêu của các dịch vụ là: 
 
  +  Đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính của dự án cho các năm tài chính từ 02/08/2019 đến 31/07/2023 theo các chuẩn mực kế toán áp dụng, đưa ra nhận xét về độ tin cậy của thông tin được cung cấp trong các báo cáo tài chính và các sổ và ghi chép kế toán có liên quan; 
 
  + Đưa ra ý kiến, nhận xét về mức độ tuân thủ với các chuẩn mực của Ngân hàng Thế giới về quản lý tài chính và đấu thầu cũng như quy định của Chính phủ Việt Nam về quản lý chi tiêu và hệ thống kế toán; 
 
  + Đưa ra ý kiến, nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ của dự án, bao gồm các kiến nghị hỗ trợ Dự án cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đồng thời phát hiện và ngăn chặn gian lận và tham nhũng.
 
Điều khoản tham chiếu chi tiết (TOR) cho nhiệm vụ được đính kèm theo Hồ sơ mời bày tỏ quan tâm này. 
 
Ban quản lý dự án RARS mời các hãng tư vấn hợp lệ (“Tư vấn”) bày tỏ quan tâm cung cấp Dịch vụ. Các Tư vấn quan tâm cần cung cấp thông tin chứng minh năng lực đáp ứng yêu cầu và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện Dịch vụ. Các tiêu chí đánh giá lựa chọn danh sách ngắn như sau:
 
  - Là một chủ thể hợp pháp, có tư cách pháp nhân với giấy phép hành nghề kiểm toán tại Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp. Có tên trong Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (danh sách cập nhật gần đây nhất) do Bộ Tài chính công bố;
 
  - Có tư cách hợp lệ theo quy định của Ngân hàng Thế Giới tại các đoạn 3.21, 3.22 và 3.23 của “Quy chế Đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư” của Ngân hàng Thế giới phát hành tháng 7/2016;
 
  - Phải thành thạo việc kiểm toán theo các chuẩn mực quốc tế và chuẩn mực kiểm toán của Việt Nam. 
 
  - Có ít nhất năm (05) năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán;
 
  - Trong vòng năm (05) năm qua, đã thực hiện thành công ít nhất một (01) hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho các dự án do các thể chế tài chính quốc tế tài trợ tại Việt Nam. Ưu tiên cho các doanh nghiệp kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán cho các dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại Việt Nam.
 
Tư vấn phải cung cấp hồ sơ giới thiệu năng lực kèm theo bản sao các hợp đồng đã thực hiện thành công và thông tin liên hệ để chứng minh và xác nhận năng lực phù hợp với yêu cầu.
 
Tư vấn phải chứng minh năng lực của mình bằng cách cung cấp các chuyên gia (với chất lượng và số lượng) phù hợp trong suốt quá trình thực hiện dự án theo yêu cầu trong Điều khoản tham chiếu. Tuy nhiên, các chuyên gia chủ chốt sẽ không được đánh giá ở giai đoạn lựa chọn danh sách ngắn.
 
Các Tư vấn quan tâm cần lưu ý đến các đoạn 3.14, 3.16 và 3.17 trong Phần III của “Quy chế đấu thầu mua sắm dành cho Bên vay vốn tài trợ dự án đầu tư” của Ngân hàng Thế giới tháng 7/2016, sửa đổi tháng 11/2017 và tháng 8/2018 (“Quy chế đấu thầu mua sắm”), quy định về chính sách của Ngân hàng Thế giới về mâu thuẫn lợi ích. 
 
Tư vấn có thể liên kết với các hãng khác để nâng cao năng lực, nhưng cần chỉ ra mối liên kết đó là dưới hình thức liên danh và/hay tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, tất các các bên trong liên danh phải chịu trách nhiệm chung và riêng cho toàn bộ hợp đồng, nếu được lựa chọn.
 
Tư vấn sẽ được tuyển chọn theo phương thức “Tuyển chọn dựa trên năng lực của tư vấn (CQS)” được quy định trong Quy chế đấu thầu mua sắm.
 
Tư vấn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây trong giờ hành chính từ 8h00 đến 17h00.
 
Hồ sơ quan tâm phải được lập bằng văn bản và gửi về địa chỉ dưới đây (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, bằng fax, hoặc bằng email) trước 9h30 ngày 08/10/2020. 
 
Ban quản lý dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế - Tổng cục Thuế (RARS)
- Địa chỉ: Phòng 108, Tầng 1, Tòa nhà Tổng cục Thuế, số 123 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
- Người liên hệ: 
- Điện thoại: +84 24 39712555, Máy lẻ 1015, 1016 hoặc 1018
- Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Điều khoản tham chiếu tải tại đây
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật