Phong trào thi đua là căn cứ xác đáng để khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ

(TCT online) - Đó là quan điểm nhất quán trong triển khai công tác thi đua khen thưởng của ngành tài chính được ông Bùi Tuấn Minh, quyền Vụ trưởng Vụ Thi đua - khen thưởng Bộ Tài chính chia sẻ.
 
 
Điểm lại một cách khái quát nhất, theo ông, đâu là những kết quả nổi bật của công tác thi đua khen thưởng ngành tài chính giai đoạn 2016-2020?
 
Với vai trò một Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực và trải khắp trên toàn quốc, công tác khen thưởng của ngành tài chính phải đáp ứng được các tiêu chí vừa bao quát, vừa cụ thể, kịp thời chính xác. Theo đó, để bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả thì việc xây dựng hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài chính phải được chú trọng và ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. 
 
Theo hướng này, hàng năm, trên cơ sở các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn thi hành và đặc điểm, tình hình của các cơ quan, đơn vị trong ngành, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 9 văn bản hướng dẫn về công tác thi đua đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc. Cùng lúc, các cơ quan, đơn vị trong ngành đã nghiên cứu, tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành, hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy chế hướng dẫn khen thưởng chuyên đề, đột xuất phù hợp với từng lĩnh vực công tác. Trong đó, có những quy chế như khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế; khen thưởng đột xuất thành tích trong chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; hướng dẫn khen thưởng thành tích trả lại tiền thừa cho khách hàng trong lĩnh vực kho bạc…để bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định.
 
Nhờ đó, chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng lên. Trong xét khen thưởng đã lấy kết quả tham gia các phong trào thi đua, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn làm căn cứ quyết định. Việc xét khen thưởng luôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ sơ theo quy định; bảo đảm nguyên tắc công bằng, kịp thời, công khai, minh bạch. 
 
Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Tài chính đã quan tâm khen thưởng người lao động trực tiếp, các tập thể nhỏ. Từ năm 2016 đến nay, đã đề nghị xét khen thưởng 642 cá nhân là người lao động trực tiếp, 379 tập thể được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước. Chưa kể tới các đề nghị xét khen thưởng cấp Bộ, khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất và khen thưởng quá trình cống hiến... 
 
Việc quan tâm, chú trọng khen thưởng đã góp phần tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực làm việc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao. Hơn thế, còn thu hút đông đảo công chức, viên chức, người lao động nhiệt tình tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua. Từ đó, thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành và nâng cao hiệu quả của công tác khen thưởng của ngành tài chính.
 
 
Một trong những nội dung được các cán bộ công chức, viên chức, người lao động toàn ngành tài chính quan tâm đó là căn cứ vào đâu để công tác khen thưởng của ngành luôn bảo đảm tính minh bạch, đúng người, đúng việc, thưa ông?
 
Với nguyên tắc nhất quán là, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành căn cứ thiết thực để xét khen thưởng. Theo đó, công tác khen thưởng đã bảo đảm tôn vinh kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao; khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt có nhiều thành tích, nhiều đóng góp vào xây dựng cơ quan, đơn vị và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Quá trình xét khen thưởng ngành tài chính luôn bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng được tập thể Hội đồng thi đua cho ý kiến; kết quả khen thưởng hàng năm được đăng tải công khai trên bảng tin, cổng thông tin điện tử và trong các cuộc họp của từng cơ quan, đơn vị trong ngành. 
 
Đáng chú ý, từ năm 2014, Bộ Tài chính đã mở chuyên mục “Khen thưởng” trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để đăng tải, tuyên truyền phổ biến các văn bản, cơ chế, chính sách về thi đua, khen thưởng; kết quả các phong trào thi đua, kết quả khen thưởng, danh sách khen thưởng; tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt; những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến hiệu quả trong ngành. Việc xây dựng và triển khai chuyên mục cũng đã góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy trình xét khen thưởng của ngành tài chính.
 
Đặc biệt, để việc cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa công tác thi đua, khen thưởng đạt hiệu quả, Bộ Tài chính đã xây dựng phần mềm quản lý thi đua - khen thưởng và triển khai ứng dụng trong toàn ngành (từ phần mềm 1.0, đến năm 2015 nâng cấp phần mềm 2.0 và năm 2018 tiếp tục nâng cấp lên thành Phần mềm TĐKT 2.5). Qua đó, hỗ trợ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng rà soát, thẩm định hồ sơ khen thưởng thuận lợi hơn, bảo đảm tính chính xác, kịp thời, giúp cho việc tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngày càng hiệu quả.
 
Trong giai đoạn 5 năm tới đây, công tác thi đua khen thưởng của ngành tài chính cần tập trung vào những vấn đề gì để tiếp tục phát huy vai trò là động lực để toàn thể cán bộ công nhân viên chức, người lao động phấn đấu, rèn luyện?
 
Nhìn nhận rõ các kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại và bài học kinh nghiệm rút ra, tôi cho rằng, để công tác khen thưởng đạt hiệu quả, cần phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng.
 
Cùng với đó, các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Mục tiêu, nội dung, giải pháp thi đua phải rõ ràng, cụ thể, tập
trung vào giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Hình thức, phương pháp thi đua phải phong phú, thường xuyên đổi mới, tránh sự nhàm chán để thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động hăng hái, nhiệt tình tham gia. 
 
Bên cạnh đó cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, khen thưởng để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, lựa chọn các điển hình tiên tiến cụ thể và có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời.
 
Trong xét khen thưởng, phải bám sát các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, bảo đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, kịp thời, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. Đối tượng và hồ sơ đề nghị khen thưởng phải được xem xét kỹ từ cấp cơ sở, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất.
 
goài ra, phải thường xuyên quan tâm kiện toàn, hoàn thiện về bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy, nâng cao vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng cũng cần được duy trì ổn định, bảo đảm tính kế thừa lâu dài. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. 
 
Xin trân trọng cảm ơn ông! 
Nga-Sâm (thực hiện)

Gửi bình luận


Mã bảo mật