Năm 2021, dự toán thu nội địa tăng 9-11% so với năm 2020

(TCT Online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 71/2020/TT-BTC (TT71) hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2021, kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm giai đoạn 2021 - 2023.

 

 

Theo đó, dự toán thu NSNN phải được xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về thuế, phí và lệ phí. Việc xây dựng dự toán thu năm 2021 bám sát dự báo khả năng phục hồi kinh tế và đón các dòng đầu tư mới trong và ngoài nước. Đồng thời, phải tính toán kỹ các yếu tố tăng, giảm và dịch chuyển nguồn thu do thay đổi cơ chế, chính sách và thay đổi bất thường do tác động của đại dịch Covid-19...

 

Cụ thể, về xây dựng dự toán thu nội địa, TT71 hướng dẫn các địa phương    phải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu phát sinh trên địa bàn. Đồng thời, loại trừ các khoản theo quy định không thuộc nguồn thu cân đối NSNN trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực tế thực hiện năm 2019, những đặc thù của năm 2020 và đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020; dự báo tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm 2021 và số kiểm tra dự toán thu năm 2021 được cơ quan có thẩm quyền thông báo. 

 

Dự toán thu NSNN năm 2021 phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống dữ liệu đối tượng nộp thuế; đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu đối với từng địa bàn, chi tiết số thu từ các nhà máy mới đi vào hoạt động có số thu lớn theo các quy định hiện hành về thuế, phí, lệ phí và thu khác NSNN; các quy định điều chỉnh chính sách theo lộ trình tiếp tục ảnh hưởng tới số thu NSNN năm 2021 và các quy định dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung, áp dụng trong năm 2021.

 

Theo đó, phấn đấu dự toán thu nội địa từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (đã dự kiến các tác động điều chính sách thu theo các chủ trương hiện hành) bình quân chung cả nước tăng tối thiểu 9-11% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020. 

 

Đối với dự toán thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, các địa phương phải căn cứ vào dự báo tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ có thuế trong bối cảnh hội nhập; sự chuyển dịch cơ cấu mặt hàng, đặc biệt là các mặt hàng truyền thống có nguồn thu chủ lực và các mặt hàng mới phát sinh. 

 

Mặt khác, cũng cần xét đến các yếu tố tác động như dự kiến biến động giá trong nước và quốc tế của những mặt hàng có nguồn thu lớn; tác động giảm thu do thực hiện lộ trình cắt giảm thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do; mức độ thuận lợi hóa thương mại và ảnh hưởng của các hàng rào kỹ  thuật... 

 

Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng bình quân tối thiểu 4 - 6% so với đánh giá ước thực hiện năm 2020.

 

Về chi NSNN, TT71 hướng dẫn xây dựng dự toán chi đầu tư nguồn ngân sách bố trí đủ cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021; vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

 

Cùng với đó, bố trí vốn theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công - tư.

 

Mặt khác, dự toán cũng cần ưu tiên dự toán bố trí vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, chương trình, dự án phát triển hạ tầng trọng điểm có sức lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

 

Đối với dự toán chi thường xuyên năm 2021 phải gắn với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; giảm đầu mối, cấp trung gian, cấp phó…

 

Cụ thể hơn, thực hiện giảm chi hỗ trợ từ NSNN gắn với giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách. Đồng thời, giảm thêm tối thiểu 5% - 10% so với dự toán năm 2020 chi hỗ trợ từ ngân sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu tăng theo lộ trình tính giá, phí dịch vụ sự nghiệp công, tăng giá học phí...

 

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng dự toán chi thường xuyên phải triệt để tiết kiệm, đảm bảo đúng tính chất nguồn kinh phí…

 


Hương Quỳnh

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật