Từ 26/6, bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực NSNN và kho bạc nhà nước

(TCT Online)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và NSNN.

Theo Thông tư 38/2020/TT-BTC, 2 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước được bãi bỏ bao gồm: Thông tư số 34-TC/KBNN ngày 11/7/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành trái phiếu công trình thủy điện Yaly và Quyết định số 93/2000/QĐ-BTC ngày 06/6/2000 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Quy chế điều hành Quỹ ngoại tệ tập trung của Nhà nước.

 

Bên cạnh đó, Thông tư 38/2020/TT-BTC cũng bãi bỏ 8 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực NSNN bao gồm: Quyết định số 42/2004/QĐ-BTCcủa Bộ Tài chính về việc ban hành quy định về chi ngân sách trung ương bằng hình thức lệnh chi tiền; Thông tư số 51/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2004/NĐ-CP của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Thông tư số 37/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới; Thông tư số 52/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới; Thông tư số 63/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân; Thông tư số 53/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính để thực hiện phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa; Thông tư số 205/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa; Thông tư số 319/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc xử lý chuyển nguồn NSNN năm 2016 sang năm 2017.

 

Thông tư 38/2020TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/6/2020.

 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật