Sắp xếp Trung tâm nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa phê duyệt Đề án “Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm”.  

   

Theo đó, Viện Phát triển bảo hiểm là đơn vị tự chủ hoàn toàn về tài chính, biên chế, được chủ động huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực; có chức năng cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, đào tạo, thông tin dữ liệu về bảo hiểm cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng và đề xuất với cơ quan quản lý công bố áp dụng mức phí tương ứng với quyền lợi tối thiểu của một số sản phẩm bảo hiểm...

 

Việc tổ chức, sắp xếp phải đồng bộ với xây dựng thể chế và cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước; phù hợp với chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển thị trường bảo hiểm; đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong việc thực hiện nhiệm vụ của trung tâm; kế thừa toàn bộ các nguồn lực sẵn có của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

 

HQ

Tin mới

Các tin khác