Bộ Tài chính tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công

(TCT Online)- Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký Quyết định ban hành kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật.

Mục đích của kế hoạch là cụ thể hoá đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp, phân công trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc; nghiên cứu quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị 32/CT-TTg, tập trung chỉ đạo, điều hành đúng tiến độ. Trên cơ sở đó, quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục trưởng Cục Quản lý công sản và thủ trưởng các đơn vị trong Bộ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành; ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn; phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình Chính phủ Nghị định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch… Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, quản lý, sử dụng tài sản công của các bộ, ngành, địa phương; đôn đốc thực hiện Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục kế hoạch Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành để báo cáo sửa đổi, bãi bỏ, thay thế hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định. Đồng thời, sắp xếp lại, xử lý tài sản công như nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị của các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ. 

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật