Bộ Tài chính hướng dẫn bố trí kinh phí cho phòng chống dịch nCoV

(TCT Online) - Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV.

 

Theo Công văn số 1074/BTC-HCSN vừa được Bộ Tài chính ban hành, kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV đã được quy định rõ tại Điều 60 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, bao gồm: NSNN, vốn viện trợ, các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Do đó, trước mắt, các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh, cơ quan, đơn vị tham gia phòng, chống dịch bệnh nCoV chủ động sử dụng dự toán NSNN năm 2020 đã được giao; đồng thời sử dụng các nguồn lực sẵn có và tại chỗ để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

Sau khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc trong trường hợp cần thiết phải bổ sung kinh phí, các bộ, cơ quan trung ương, UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chi từ nguồn dự phòng NSNN theo quy định tại Điều 10 Luật NSNN và Điều 7 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP. Riêng kinh phí thực hiện và chế độ đối với người bị cách ly, cưỡng chế cách ly và trách nhiệm chi trả chế độ đối với các trường hợp này sẽ thực hiện theo Thông tư số 32/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mức chi cho công chức, viên chức, người lao động tham gia chống dịch thực hiện theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

TN

Gửi bình luận


Mã bảo mật