Tổng cục Thuế phát động phong trao thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế 2020

(TCT online) 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi đây là năm cuối hoàn thành kế hoạch 2016-2020, cũng là thời điểm ngành thuế thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm ngày truyền thống ngành tài chính - thuế và 30 năm ngày thành lập hệ thống thuế. Để nhân lên ý nghĩa của thời điểm đặc biệt này với sự phát triển của ngành, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 539/TCT phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế.
 
 
Theo đó trong thời gian từ nay đến hết năm 2020, các đơn vị trong toàn hệ thống cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu 5% dự toán thu NSNN năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020. Cơ quan thuế các cấp cần đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra chống thất thu ngân sách, nhất là các hộ kinh doanh lớn, dịch vụ ăn uống nhà hàng, khách sạn, hoạt động thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn. Phấn đấu xử lý qua thanh, kiểm tra thuế năm 2020 đạt ít nhất 70.000 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2019). Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, phấn đấu xử lý và thu hồi ít nhất 40.000 tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2019 chuyển sang và đảm bảo nợ thuế đến 31/12/2020 không vượt quá 5% số thu ngân sách.
 
Cơ quan thuế cần tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Quản lý thuế sửa đổi và Nghị quyết Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện hóa đơn điện tử; tiếp tục triển khai thực hiện cải cách, thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN; tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, đổi mới phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
 
Tổng cục Thuế yêu cầu, để thực hiện tốt nội dung thi đua này, các vụ đơn vị, cục thuế cần quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao từ ngày đầu, tháng đầu năm; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thủ trưởng cơ quan đơn vị, đảng ủy các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua trong cơ quan đơn vị; phối hợp với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong đôn đốc, kiểm tra và khen thưởng, làm cho phong trào trở thành hành động xuyên suốt trong năm./.
Trung Kiên
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật