Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng

(TCT online) - Kho bạc Nhà nước thông báo tuyển dụng 12 chỉ tiêu cho Cơ quan Kho bạc Nhà nước. Chi tiết tại Website www.mof.gov.vnvst.mof.gov.vn

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật