Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020

(TCT Online) - Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ CQ Tổng cục Thuế đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cũng như của Đảng uỷ Khối, Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Tài chính. Đồng thời, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Thu nội địa vượt 6,5%/năm trong cả giai đoạn

Mặc dù giai đoạn 2015-2020, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, cùng với đó kinh tế trong nước cũng đối mặt với khó khăn, thách thức, thiên tai, dịch bệnh khó lường, nhưng bám sát các nhiệm vụ về tài chính ngân sách mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị quyết liệt triển khai hàng loạt giải pháp, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Chi bộ Vụ Quản lý thuế DN lớn nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp

Theo đó, quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Tổng cục Thuế triển khai kịp thời các chính sách mở rộng, bao quát nguồn thu, chống thất thu ngân sách hiệu quả, nhờ đó, thu NSNN hàng năm đều đạt và vượt dự toán, quy mô thu NSNN ngày càng tăng. Giai đoạn 2016-2020, thu do cơ quan thuế quản lý ước vượt bình quân 6,5%/năm. Quy mô thu ngân sách của hầu hết các địa phương đều tăng qua các năm, góp phần đưa quy mô thu NSNN toàn quốc 5 năm 2016-2020 gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2011-2015, bình quân đạt khoảng 24,7% GDP. Trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 20,7% GDP, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng với đó, cơ cấu thu NSNN bền vững hơn, đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược cải cách hệ thống thuế là tăng dần tỷ trọng từ nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất nhập khẩu giảm do các cam kết hội nhập. Đến nay, thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu NSNN, bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 81,5% (giai đoạn 2011-2015 là 68%), vượt mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ (khoảng 80% tổng thu NSNN) và cơ bản hoàn thành mục tiêu theo Nghị quyết 07-NQ/TW của Bộ Chính trị là đến năm 2020 đạt khoảng 84%-85%. Ngoài ra, công tác quản lý thuế ngày càng khoa học, hiệu quả theo hướng hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính.

Triển khai hiệu quả việc thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Nghị quyết số 18-NQ/TW về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đổi mới mạnh mẽ các khâu trong công tác tổ chức cán bộ. Đến nay, tại Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, không tổ chức cấp phòng thuộc vụ, giải thể 27 đầu mối cấp phòng; tại cục thuế đã giảm 62 đầu mối cấp phòng; tại cấp chi cục thuế giảm 2.100 đầu mối cấp đội, giảm số đội thuế trong cả nước từ 5.073 còn 2.973. Đặc biệt, từ cuối năm 2018 đến nay, đã sắp xếp hợp nhất 565 chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế; đưa số lượng chi cục thuế trong cả nước từ 711 chi cục thuế xuống còn 415 chi cục thuế, đạt 102% kế hoạch về số lượng và vượt thời gian trước 10 tháng. Cùng với đó, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo tổ chức lại các cơ sở đảng trong toàn ngành. Đến nay 2/63 tỉnh, TP thành lập Đảng bộ Cục Thuế trực thuộc Thành ủy/ Tỉnh ủy; 57/63 tỉnh, TP thành lập Đảng bộ Cục Thuế trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Cũng trong giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Tổng cục Thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai các giải pháp hoàn thành tiến độ chương trình, đề án, cơ chế, chính sách theo lộ trình chiến lược cải cách hệ thống thuế. Theo đó, các luật về thuế TNDN, GTGT, TNCN, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 đã được Tổng cục Thuế tham mưu, trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, cùng với nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn triển khai các quy định pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế đã chủ động đánh giá và nghiên cứu các thông lệ quốc tế, tham mưu với các cơ quan có thẩm quyền để đưa ra giải pháp cải cách hệ thống chính sách thuế theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Trung tâm giám sát hệ thống CNTT đặt tại trụ sở Tổng cục Thuế

Ngoài ra, thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục hành chính, từ năm 2016 đến nay, Tổng cục Thuế đã cắt giảm từ 385 xuống còn 304 thủ tục; thực thi các phương án nhằm đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Cùng với đó, nhờ đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 100% chi cục thuế với trên 756.792 DN tham gia, đạt 99,9% tổng số DN đang hoạt động; 99,7% DN đăng ký nộp thuế điện tử; giải quyết hoàn thuế điện tử hơn 18.394 hồ sơ; 255 DN đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Những nỗ lực về cải cách của ngành thuế đã được ghi nhận tại báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2019, mức độ hài lòng của người nộp thuế đã tăng từ 7,5/10 của kỳ đánh giá năm 2016 lên 7,8/10 (tăng 3%). Đặc biệt, tại báo cáo môi trường kinh doanh (Doing Business 2020)  được Ngân hàng Thế giới công bố, chỉ số nộp thuế của Việt Nam tăng 22 bậc, từ vị trí thứ 131 lên 109 trong tổng số 190 quốc gia được đánh giá, vượt chỉ tiêu Chính phủ đề ra, tiệm cận mục tiêu đến năm 2021 chỉ số nộp thuế tăng lên 30-40 bậc.

Công tác xây dựng Đảng ghi nhận nhiều kết quả vượt trội

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ Cơ quan Tổng cục Thuế đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong công tác Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với điều kiện cụ thể của Đảng bộ. Theo đó, đã chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ triển khai thực hiện quy chế nêu gương trong toàn Đảng bộ, trước hết là bí thư, cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ đã tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết của ban chấp hành Trung ương, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng uỷ Khối và của Đảng uỷ Bộ Tài chính. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cấp uỷ, chi bộ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhận thức rõ tình hình, giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng. Định kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề tình hình thời sự trong nước và quốc tế; biển và hải đảo cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước. 

Lễ kết nạp Đảng viên của Chi bộ Vụ Thanh Tra Kiểm tra thuế

Hàng năm, Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Thông qua đó, gắn việc học tập với việc thực hiện nhiệm vụ được giao hàng ngày như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc nhanh gọn, hiệu quả. Hình thức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cải tiến phong phú, thiết thực, các chi bộ đã gắn việc học tập tấm gương đạo đức của Bác với giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng; tổ chức lễ kết nạp đảng viên ngay tại các di tích lịch sử cách mạng, nơi mà Bác Hồ và Trung ương Đảng làm việc. Cùng với đó, Đảng bộ đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng và phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng tạo nguồn cho 150 quần chúng ưu tú; kết nạp được 142 đảng viên mới và đã đảm bảo phát huy vai trò, trách nhiệm sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Với sự đổi mới trong công tác xây dựng đảng và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị được giao, những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là cơ sở quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ mới.  

Hồ Huệ

Trong tuần từ ngày 20 đến 25/7, Đảng bộ bộ phận Cục Công nghệ thông tin và 7 chi bộ (Chi bộ Văn phòng; Chi bộ Văn phòng Đảng uỷ-Công đoàn; Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ; Chi bộ Trường Nghiệp vụ thuế; Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế; Chi bộ Tạp chí Thuế, Chi bộ Vụ Dự toán thu thuế và Chi bộ Ban quản lý rủi ro) đã hoàn thành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Như vậy, tính đến ngày 25/7, tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế đều đã hoàn tất công tác đại hội, sẵn sàng cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế diễn ra vào ngày 28/7/2020.