Tổng cục Thuế triển khai kế hoạch cụ thể, yêu cầu cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(TCT Online) - Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngay trong chiều cùng ngày, Tổng cục Thuế ban hành văn bản số 155/TB-TCT và 1363/TCT-TCCB chỉ đạo các vụ/đơn vị và các cục thuế tổ chức triển khai cụ thể công việc. 

Theo văn bản số 155/TB-TCT, các vụ/đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thuế phổ biến, quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị 16/CT-TTg. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1/4/2020 bố trí cho công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ bố trí lãnh đạo và công chức với số lượng tối thiểu cần thiết làm việc tại trụ sở để xử lý tài liệu mật, đảm bảo an ninh an toàn cơ quan và duy trì công việc thường xuyên của đơn vị. Trong ngày 1/4, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thuế, vụ trưởng và tương đương trực tại cơ quan để xử lý công việc cần thiết. Thủ trưởng các vụ/đơn vị căn cứ tình hình cụ thể, cấp thiết xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và những việc cần phải giải quyết gấp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 1/4/2020; lập danh sách công chức phải đến cơ quan làm việc với số lượng tối thiểu cần thiết và gửi Văn phòng để đăng ký chậm nhất trong ngày 1/4/2020. 

Yêu cầu tất cả công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà tuyệt đối tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng; tuân thủ các quy định, quy chế làm việc của cơ quan như đang làm việc tại trụ sở. Thủ trưởng các vụ/đơn vị chịu trách nhiệm nếu để công chức, viên chức, người lao động thuộc diện quản lý bị lây nhiễm Covid-19 do không nắm vững các quy định về phòng chống dịch bệnh. 

Tại văn bản số 1363/TCT-TCCB, Tổng cục Thuế yêu cầu cục trưởng các cục thuế tỉnh, TP căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, khối lượng, tính chất công việc và số lượng công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để xây dựng kế hoạch bố trí sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để triển khai xử lý và giải quyết công việc trực tuyến trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1/4/2020; chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở và phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và thông suốt. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp, xử lý và giải quyết trực tuyến công việc được giao. 

Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị; chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại cơ sở. 

Minh Huệ

Gửi bình luận


Mã bảo mật