Hoàn thành sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế khu vực

(TCT Online) - Ngành thuế đã tiến hành sắp xếp hợp nhất 565 lượt chi cục thuế để thành lập 267 chi cục thuế khu vực, giảm 296 chi cục thuế. Ngày 26/2, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục thuế khu vực. 

Theo Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Tổng cục Thuế đã xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất Chi cục Thuế. Theo đó, đến năm 2020 thực hiện sắp xếp, hợp nhất khoảng 548 Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố của 63 Cục Thuế thành 257 Chi cục Thuế khu vực, giảm 291 Chi cục Thuế còn 420 Chi cục Thuế cấp huyện trong hệ thống Thuế.

Triển khai nhiệm vụ này, ngay từ khi có Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tổng cục Thuế đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Đề án sắp xếp, hợp nhất, đề ra các giải pháp mang tính đồng bộ để triển khai thực hiện, bao gồm cả các giải pháp trước và sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định sắp xếp hợp nhất chi cục thuế để thành lập chi cục thuế khu vực. 

Cụ thể, cơ quan Thuế đã ban hành kế hoạch triển khai chi tiết; thành lập ban Chỉ đạo triển khai thành lập từ Tổng cục đến 63 Cục Thuế. Trong đó chú trọng mối quan hệ giữa cơ quan thuế với người nộp thuế theo tinh thần không làm tăng thủ tục hành chính về thuế của người nộp thuế; không làm tăng thời gian cũng như chi phí đi lại…của người nộp thuế trong giao dịch với cơ quan Thuế.

Trong công tác nhân sự, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính tiến hành khảo sát tại Cục Thuế đại diện cho các vùng, miền trong cả nước để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ công chức, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để tìm cách giải quyết, tháo gỡ. 

Theo đó, từ cuối năm 2018 đến nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 111 quyết định thành lập chi cục thuế khu vực trực thuộc 63 cục thuế tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Qua quá trình triển khai, cơ quan thuế các cấp đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định tình hình để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, kết quả là lần đầu tiên sau nhiều năm, 63/63 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao

Các Chi cục Thuế khu vực đã ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy trình nghiệp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách, phát triển kinh tế xã hội của từng huyện, thị xã, thành phố theo dự toán NSNN được giao, qua đó góp phần để 63/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành dự toán thu thuế năm 2019.

Việc triển khai hợp nhất Chi cục Thuế khu vực tại các Cục Thuế thực hiện điểm đã khẳng định mục tiêu, quan điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; cơ bản các đơn vị hợp nhất đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn.

Minh Huệ

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật