Xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025

(TCT online) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 17/CT-TTg  ngày 27/6 về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025.
 
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính giai đoạn 2016-2020, tập trung vào các nhiệm vụ về: hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính- NSNN; thu, cơ cấu thu NSNN (theo lĩnh vực và phân cấp), chi và cơ cấu chi ngân sách (chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên...); bội chi NSNN; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia; huy động vốn vay trong và ngoài nước; huy động và phân phối các nguồn lực trong 5 năm giai đoạn 2016-2020; việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách, nợ công, số kinh phí cắt giảm/dành ra gắn với thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và giảm chi trực tiếp từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; việc thực hiện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; đánh giá, nhìn nhận những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch; các nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm.
 
Đối với việc lập kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dự báo tình hình kinh tế, tài chính thế giới và trong nước có ảnh hưởng đến khả năng huy động và nhu cầu sử dụng các nguồn lực tài chính-NSNN. Xây dựng mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể, chủ yếu về tài chính-NSNN gồm thu và cơ cấu thu ngân sách, chi và cơ cấu chi ngân sách; bội chi NSNN; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia; huy động vốn vay trong và ngoài nước; huy động và phân phối các nguồn lực trong 5 năm giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, xác định khung cân đối NSNN 5 năm bao gồm tổng thu NSNN, chi tiết cơ cấu thu theo khu vực; tổng chi NSNN, chi tiết theo cơ cấu chi đầu tư phát triển, chi dự trữ quốc gia, chi thường xuyên, chi trả nợ lãi, chi viện trợ, các khoản chi khác; các yếu tố tác động đến chi NSNN, trong đó có việc tiếp tục triển khai các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW và việc triển khai thực hiện cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, số 28-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.
 
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, cơ quan trung ương có liên quan lập kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025 trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định, đảm bảo tiến độ theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp nhu cầu của DN, các đơn vị sự nghiệp công lập về vốn vay, trả nợ được Chính phủ bảo lãnh và vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, để xây dựng hạn mức bảo lãnh Chính phủ 5 năm và hạn mức vay về cho vay lại 5 năm, báo cáo Quốc hội quyết định.         
Huệ Minh

Gửi bình luận


Mã bảo mật