Năm 2019, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%

(TCT Online) - Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Cán sự Đảng  Bộ Tài chính đặt ra tại Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019.

Cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thuế

Theo đó, Nghị quyết đặt ra yêu cầu điều hành chính sách tài khóa hiệu quả; củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; quyết liệt công tác thu ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Cụ thể, giám sát chặt chẽ việc quản lý và sử dụng vốn vay. Phấn đấu đến cuối năm 2019, dư nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,2% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia dưới 49% GDP.

Cơ cấu lại các khoản thu, mở rộng cơ sở thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%. Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán và tỷ lệ động viên ở mức 23,5% GDP. Kiểm soát bội chi NSNN năm 2019 ở mức không quá 3,6% GDP.

Tiết kiệm chi thường xuyên, không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ô tô công và trang thiết bị đắt tiền; tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. Đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ kiểm tra chuyên ngành, đồng thời kiểm soát hiệu quả hàng hóa, thiết bị nhập khẩu.

Tham gia và triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về thuế trong các khuôn khổ Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin phục vụ mục đích thuế, hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế, hiệp định đa phương để sửa đổi các hiệp định thuế nhằm thực hiện 4 tiêu chuẩn tối thiểu của "Diễn đàn hợp tác thực hiện chống xói mòn nguồn thu". Đồng thời, siết chặt kỷ luật tài chính - NSNN; tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN.

Chỉ số nộp thuế tăng lên từ 7-10 bậc

Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa trong lĩnh vực tài chính, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia tiếp tục đẩy mạnh. Nghị quyết 01 nêu rõ, năm 2019, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nâng xếp hạng: chỉ số nộp thuế tăng từ 7-10 bậc; các  chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới lên 3-5 bậc; chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán ít nhất 5 bậc.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát cắt giảm, đơn giản điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính theo hướng tạo thuận lợi cho DN, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 ngành Tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019 theo Quyết định 2204/QĐ-BTC.

Thực hiện hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Tài chính và Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại. Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP HCM và các TP lớn. Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và cuộc CMCN lần thứ 4 trong lĩnh vực tài chính - ngân sách.

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% ĐVSNL

Nghị quyết cũng nêu rõ, ngành tài chính cần tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giảm đầu mối các tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống. Thực hiện tinh giản biên chế gắn với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) so với năm 2015 và giảm tối thiểu 10% biên chế được giao. 

Hương Quỳnh

 

 

 

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật