265 thủ tục hành chính về tài chính mức độ 3, 4 đã được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia

(TCT online) - Bộ Tài chính đã tích hợp 265 thủ tục hành chính dưới hình thức DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8/2020, Bộ Tài chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) đối với 959/959 thủ tục hành chính, trong đó thực hiện cung cấp 105 DVCTT mức 1 (11%); 282 DVCTT mức 2 (29%); 208 DVCTT mức 3 (22%); 364 DVCTT mức 4 (38%). Đồng thời, đã tích hợp 265 thủ tục hành chính dưới hình thức DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Cùng việc tích hợp các dịch vụ trên, trong tháng 8/2020 Bộ Tài chính cũng đã ban hành 1 Quyết định công bố 9 thủ tục hành chính mới, 9 TTHC thay thế 18 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Luỹ kế 8 tháng, Bộ Tài chính đã ban hành 12 Quyết định công bố bãi bỏ 37 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 44 thủ tục hành chính và ban hành mới 47 TTHC theo yêu cầu quản lý trong các lĩnh vực: hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán. 
NTK