Hoàn thành việc tích hợp 93 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia

(TCT online) - Kết quả này vừa được Tổng cục Thuế cho biết trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2020.

Cụ thể, đã hoàn thành việc tích hợp 93 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/; Đồng thời hoàn thành việc đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính mức độ 3, điện tử hóa nâng lên mức độ 4. Theo đó, tổng số 93 thủ tục thuế được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đều đạt mức độ 4. Với kết quả này, Tổng cục Thuế đã hoàn thành 100% kế hoạch Bộ Tài chính giao trước 6 tháng.
Cạnh đó, tiếp tục triển khai thực thi phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo Quyết định của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp 56 thủ tục hành chính lên mức 3,4; các thủ tục còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, kiểm thử... để phấn đấu hoàn thành trong năm 2020. 
NTK