Kết quả tham vấn hải quan được sử dụng cho nhiều lần

(TCT Online) - Nhằm đơn giản thủ tục hành chính, giúp DN tiết giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần, có hiệu lực từ 10/5/2020. 

Đề án hướng đến việc tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các DN chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác, gắn bó với cơ quan hải quan.  

Nội dung cụ thể của đề án là áp dụng kết quả tham vấn của lần xuất khẩu, nhập khẩu trước cho các lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo, trong phạm vi một chi cục hải quan, hoặc nhiều chi cục hải quan thuộc một cục hải quan, hoặc nhiều chi cục hải quan thuộc nhiều cục hải quan khác nhau.  

Cơ quan hải quan xây dựng một kho dữ liệu chuẩn trên hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá), theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan hải quan xác định, hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và được sử dụng chung cho toàn ngành.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện đề án thí điểm để phát hiện các trường hợp cán bộ hải quan thực hiện không đúng, gây thất thu cho NSNN, hoặc gây bức xúc cho DN để chấn chỉnh, xử lý kỷ luật theo quy chế. 

Đề nghị tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần được người khai hải quan gửi đến cơ quan hải quan thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, sau khi có kết quả tham vấn. Tổng cục Hải quan/cục hải quan tỉnh, TP căn cứ phạm vi áp dụng theo hướng dẫn, phân công công chức hải quan tiếp nhận, xử lý đề nghị trên hệ thống.

HH