Trên 26.260 tỷ đồng đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất

(TCT Online) - Tính đến hết ngày 7/5, cả nước có tổng cộng trên 90.190 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là trên 26.260 tỷ đồng.

Tính riêng trong ngày 7/5 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 5.000 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó đề nghị gia hạn của doanh nghiệp là 2.013, cá nhân là 2.989. Như vậy, số liệu lũy kế tính đến ngày 7/5/2020 cả nước có tổng cộng trên 90.190 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 81.402, số cá nhân đề nghị gia hạn là 8.790.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 7/5 là trên 26.260 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 26.054 tỷ đồng. Trong đó, thuế GTGT là 8.130 tỷ đồng, thuế TNDN là 14.619 tỷ đồng, tiền thuê đất là 3.305 tỷ đồng. Gia hạn đối với cá nhân là 207 tỷ đồng (thuế GTGT và thuế TNCN là 86 tỷ đồng, tiền thuê đất là 121 tỷ đồng).

HH