Tiếp nhận 6.184 đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong ngày 6/5

(TCT Online) - Trong ngày 6/5 cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận 6.184 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 3.930, cá nhân là 2.254. 

Như vậy, kể từ ngày 8/4 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất có hiệu lực đến nay, cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng 85.190 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tổng số tiền gia hạn là trên 25.866 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 6/5 là 25.866 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 25.675 tỷ đồng (thuế GTGT là 7.870 tỷ đồng, thuế TNDN là 14.509 tỷ đồng, tiền thuê đất là 3.296 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 191 tỷ đồng (thuế GTGT và thuế TNCN là 70 tỷ đồng, tiền thuê đất là 121 tỷ đồng).

Căn cứ dữ liệu quản lý của cơ quan thuế tính đến thời điểm cuối năm 2019, số lượng người nộp thuế thuộc diện được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ chiếm khoảng 98% tổng số người nộp thuế, tổng số thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn là khoảng 180.000 tỷ đồng.

Cụ thể, có khoảng 737.310 DN thuộc đối tượng được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất với số thuế và tiền thuê đất được gia hạn là khoảng 174.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6/2020 khoảng 66.300 tỷ đồng, tiền thuế TNDN quý I và quý II/2020 dự kiến được gia hạn là khoảng 83.000 tỷ, tiền thuế TNDN phải nộp sau quyết toán năm 2019 dự kiến được gia hạn khoảng 15.100 tỷ đồng, tiền thuê đất dự kiến được gia hạn khoảng 9.600 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có khoảng 347.840 hộ gia đình, cá nhân (bao gồm cả hộ cho thuê tài sản), chiếm 24% tổng số hộ gia đình, cá nhân nộp thuế năm 2019; số thuế GTGT và TNDN được gia hạn của các hộ khoảng 6.000 tỷ đồng.

Cơ quan thuế đang tiếp tục tiếp nhận, phân loại, xử lý đối với giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế. Đối với những giấy đề nghị không đủ điều kiện được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/ND-CP thì cơ quan thuế sẽ báo cho người nộp thuế.

Hồ Huệ