355 hồ sơ trong lĩnh vực tài chính được giải quyết qua bộ phận một cửa

(TCT Online) - Thực hiện Quyết định số 2414/QĐ-BTC ngày 26/12/2018 ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính. 

Theo đó, đối với công tác cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tính đến hết ngày 31/8/2019 Bộ Tài chính đã đã ban hành 14 quyết định công bố 97 thủ tục hành chính. Về triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC, trong quý III, Bộ Tài chính tiếp tục vận hành hoạt động bộ phận một cửa ổn định, thông suốt, đảm bảo tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thuận lợi, nhanh chóng. Luỹ kế từ đầu năm 2019 đến hết 30/9, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa của cơ quan bộ tài chính là 355 hồ sơ. Về cắt giảm điều kiện kinh doanh, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua một luật và trình Chính phủ ban hành 1 nghị định nhằm cắt giảm và đơn giản hóa 119 điều kiện kinh doanh thuộc 14 ngành nghề (trong đó đã cắt giảm 48 điều kiện và đơn giản hoá 71 điều kiện). 

Bên cạnh đó, các cơ quan thuế, hải quan cũng đã triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa nhằm tạo thuận lợi tối đa, giảm thời gian, chi phí giao dịch hành chính cho DN; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo tinh thần các nghị quyết của Chính phủ.

TN