Tập trung nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

(TCT online) - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo về Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2019. Hai sự kiện này sẽ được tổ chức trong cùng ngày 14/10/2019.
 
 
Đây là hai sự kiện nhằm đánh giá kết quả, những tồn tại của kinh tế tập thể thời gian qua cũng như và định hướng giải pháp để phát triển thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh nội dung “Đưa kinh tế tập thể  thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày càng lớn hơn trong nền kinh tế quốc dân”. 
 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Võ Thành Thống cho biết, trong 15 năm qua, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực hợp tác xã  lại hoạt động khá ổn định. Số lượng hợp tác xã tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các hợp tác xã từng bước tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là hợp tác xã  nông nghiệp. Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của hợp tác xã  được mở rộng, nhiều hợp tác xã  có quy mô toàn xã, huyện. Nhiều loại hình hợp tác xã  mới được thành lập như: hợp tác xã  môi trường, hợp tác xã trường học, hợp tác xã y tế… Trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã  được nâng cao, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã. 
 
Theo Cục Phát triển Hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ khi Luật hợp tác xã  năm 2012 được ban hành, số lượng các hợp tác xã hoạt động hiệu quả tăng lên rõ rệt, chiếm khoảng 57% trong tổng số hợp tác xã (đối với các hợp tác xã nông nghiệp); khoảng từ 50%- 83% (đối với các hợp tác xã  phi nông nghiệp).Doanh thu bình quân của một hợp tác xã  năm 2018 đạt 4.477 triệu đồng/hợp tác xã, tăng 3.622triệu đồng (gấp khoảng 5,2 lần) so với năm 2003; trong đó doanh thu bình quân của hợp tác xã với thành viên cũng tăng từ 698 triệu đồng/năm năm 2003 lên 3.280 triệu đồng/năm năm 2018, tăng 2.582 triệu đồng (gấp khoảng 4,7 lần) so với năm 2003; chiếm khoảng 73% trong doanh thu bình quân của 1 hợp tác xã .
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, các hợp tác xã  phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  vẫn ở trong tình trạng khó khăn, năng lực nội tại của các hợp tác xã  còn yếu, cơ sở vật chất nghèo nàn, trình độ công nghệ lạc hậu; năng lực, trình độ cán bộ quản lý trong khu vực hợp tác xã  còn hạn chế, khó đáp ứng được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường. Một số đơn vị thực hiện đăng ký lại còn hình thức, phương thức hoạt động chậm thay đổi, hoạt động sản xuất kinh doanh còn thụ động, chưa đáp ứng được các quy định của Luật hợp tác xã  năm 2012…
 
Hội nghị Tổng kết toàn quốc Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể được tổ chức với mục tiêu tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết; trong đó, tập trung đánh giá các kết quả đã đạt được, chỉ ra những điểm hạn chế, nguyên nhân tồn tại và trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. 
       Thái Dương
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật