Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá

(TCT Online) - Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN, tại thông báo số 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ ngày 17/7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục rà soát các văn bản pháp luật liên quan, trong đó có Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 32/2018/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cổ phần hóa, thoái vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2019. 

 

Bộ Tài chính rà soát dự thảo nghị định về chức năng nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty Mua bán nợ Việt Nam; dự thảo nghị định về quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; phương án sửa đổi bổ sung Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết; đề án tổng thể xử lý tài chính đối với dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn tại DN.

Đồng thời, Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán rà soát, đôn đốc các DN đã IPO đủ điều kiện thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán; công bố công khai, xử lý trách nhiệm đối với việc chậm, không niêm yết, đăng ký giao dịch đối với các DN đủ điều kiện, cụ thể hóa trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan; đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc cung cấp thông tin của các DNNN theo quy định, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý trách nhiệm đối với các lãnh đạo DN vi phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8; chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu DN, đề xuất các giải pháp để tăng cường quản lý nhà nước trong phạm vi điều chỉnh của nghị định này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, hoàn chỉnh danh mục DNNN thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn đến năm 2020 và rà soát, sửa đổi Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 7 năm 2019. Trong 6 tháng cuối năm, các bộ, cơ quan theo chức năng nhiệm vụ được giao trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đầy đủ, đúng tiến độ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục rà soát toàn diện các văn bản pháp luật liên quan để ban hành hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khó khăn theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

HH

Tin mới

Các tin khác