Tăng quyền tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công

(TCT online) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, hiện tại Bộ đã hoàn tất dự thảo “Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập - SNCL”. Trong đó có sự thay đổi về cơ chế quản lý cũng như quy chế hoạt động theo hướng mở.
 
Phần lớn đơn vị tự chủ nhưng không tự lập
 
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các Bộ, ngành, cơ quan và địa phương, đến nay trên phạm vi cả nước có 29.703 đơn vị SNCL được giao tự chủ tài chính (chiếm 90,67% số đơn vị SNCL), trong đó lĩnh vực sự nghiệp kinh tế có 2.587 đơn vị, số còn lại là các đơn vị SNCL khác. Các đơn vị SNCL được giao quyền tự chủ về tài chính trong thời gian qua đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí NSNN giao để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; đồng thời chủ động sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ công, phát triển nguồn thu, tạo nguồn tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức bình quân khoảng 1-2 lần tiền lương cơ bản. Ngoài ra, nhiều đơn vị đã trích lập được quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng hoạt động sự nghiệp. 
 
 
Tuy nhiên, sau hơn 6 năm thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị SNCL theo Nghị định 43/2006 đã nảy sinh không ít bất cập. Điển hình là tình trạng nhiều bộ, ngành chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến các đơn vị SNCL thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm chưa đồng bộ; chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; chưa có hệ thống đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị theo đặc thù của ngành. 
 
Ngoài ra, về tự chủ bộ máy, biên chế, theo quy định thì đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động sẽ được tự quyết định biên chế, nhưng trên thực tế, các đơn vị này vẫn chưa được tự quyết mà vẫn phải phụ thuộc vào việc giao chỉ tiêu biên chế từ cơ quan cấp trên. Bên cạnh đó, các đơn vị có nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ các khoản thu phí thì việc tính toán xác định tỷ lệ để lại chi chưa sát, khoản chênh lệch thu - chi lớn, nên thường cuối năm sẽ có nguồn chi trả tăng thêm cho người lao động cao hơn nhiều so với mặt bằng chung, do đó chưa tạo sự công bằng giữa các đơn vị thực hiện dịch vụ thu phí do Nhà nước giao; đặc biệt, việc thực hiện phân bổ kinh phí hoạt động thường xuyên còn mang tính bình quân, chưa thực sự gắn kết giữa giao nhiệm vụ và giao kinh phí, nên có sự chông chờ, ỷ lại vào NSNN.
 
Tăng quyền tự chủ cả về tổ chức và tài chính
 
Theo dự thảo nghị định, điểm mới so với các quy định hiện hành về tự chủ bộ máy đối với đơn vị được giao tự chủ là sẽ được tự chủ toàn bộ trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí, điều kiện, tiêu chuẩn về cơ cấu tổ chức bộ máy; được quyết định số lượng người làm việc của đơn vị trên cơ sở vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp. Đặc biệt, về cơ chế tài chính đối với đơn vị tự chủ có hoạt động dịch vụ hạch toán chi phí riêng, thì tiền lương cho người lao động được áp dụng theo chế độ tiền lương của DN. Còn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ do Nhà nước đặt hàng hoặc giao thu phí thì tiền lương và các khoản phụ cấp được tính theo ngạch, bậc, chức vụ do Nhà nước quy định. Riêng về mức trích thu nhập tăng thêm, dự thảo nghị định quy định, đối với đơn vị được giao tự chủ thì được xác định tổng mức chi trả thu nhập trong năm của đơn vị. Đối với đơn vị chưa được giao tự chủ thì được xác định tổng mức chi trả thu nhập trong năm của đơn vị tối đa không quá 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ do nhà nước quy định.
 
Về giá dịch vụ do cơ quan nhà nước đặt hàng sẽ được tính đối với từng dịch vụ theo nguyên tắc tính đúng, đủ chi phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, bao gồm các chi phí tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ; chi phí vật liệu, công cụ, dụng cụ, chi phí năng lượng; chi phí sửa chưa thường xuyên tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, chi phí thuê mướn, chi phí khác nếu có và chi phí của bộ phận gián tiếp.
Việt Tuấn
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật