Lấy ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để lấy ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan. 
 
Dự thảo nghị định gồm 9 chương, 41 điều quy định các nội dung liên quan đến khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; thời hạn nộp thuế, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; hoàn thuế, miễn thuế, giảm thu, khoanh tiền thuế nợ xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại; cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực thuế và một số vấn đề khác. 
 
Theo dự thảo, Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, tương ứng với hiệu lực thi hành của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định của Luật Qản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với các khoản tiền thuế nợ đến hết ngày 30/6/2020 thì được xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và tại nghị định này.       

Tin mới

Các tin khác