Sẽ đấu thầu cung cấp dịch công đối với các đơn vị sự nghiệp

(TCT online) - Thông tin này được ông Phạm Văn Trường- Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, khi trao đổi về các giải pháp thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
 
Xin ông cho biết, vì sao cần phải đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập?
Thực tiễn triển khai cho thấy, chính sách tự chủ tài chính đã mang lại kết quả tích cực. Tuy vậy, kết quả này mới chỉ tập trung tại một số đơn vị năng động, sáng tạo và có lợi thế trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, hoặc ở một số ngành nghề có khả năng xã hội hóa cao. Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, đến nay tỷ lệ các đơn vị tự đảm bảo kinh phí hoạt động mới chỉ chiếm khoảng 3,7% tổng số các đơn vị sự nghiệp công lập của cả nước. Việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm, chưa có bước chuyển biến đột phá, chưa tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước với cung cấp dịch vụ công. Đáng lưu ý, nhiều văn bản pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập như chính sách về giá, phí dịch vụ cũng như nhiều định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành đã lạc hậu hoặc còn thiếu, chậm được ban hành hoặc chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung. Công tác đổi mới hệ thống tổ chức, mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu còn theo đơn vị hành chính, chưa chú trọng quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, đặc điểm vùng miền và nhu cầu thực tế. Hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp còn cồng kềnh, phân tán; quản trị nội bộ yếu kém, hiệu quả dịch vụ thấp. Chi NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập còn quá lớn, một số đơn vị thua lỗ, lãng phí. Cơ chế tự chủ tài chính còn hình thức, có phần thiếu minh bạch; việc chuyển đổi từ phí sang giá và lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công chưa kịp thời. Việc thực hiện xã hội hoá lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công còn chậm. Tình trạng này xuất phát chủ yếu từ nguyên nhân chủ quan, do đó cần thiết phải đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
 
Ông có thể thông tin về một số giải pháp cụ thể, nhằm thúc đẩy quá trình này đạt kết quả tốt nhất? 
 
 
Ngoài việc gắn cơ chế hoạt động với việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn, cần đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hoá. Nhà nước chỉ tập trung đầu tư NSNN cho các dịch vụ công cơ bản, các đơn vị sự nghiệp công lập ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Đặc biệt, với đối tượng là người nghèo, chính sách, Nhà nước sẽ hỗ trợ trực tiếp. Còn lại, sẽ từng bước tính đúng, tính đủ chi phí vào giá dịch vụ; thực hiện đặt hàng, đấu thầu để tạo điều kiện cho các cơ sở ngoài công lập cùng tham gia. 
 
 
Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Nghị định sẽ quy định cụ thể về phương thức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; quy định về quản lý NSNN trong giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; trách nhiệm của cơ quan quản lý các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập, nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ và cơ quan theo dõi, giám sát trong quá trình thực hiện, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả.
 
Trong năm 2018, sau khi Chính phủ ban hành các nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực còn lại như giáo dục và đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông và báo chí; y tế, Bộ Tài chính sẽ chủ trì cùng các bộ, ngành xây dựng, ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị trong từng lĩnh vực để làm cơ sở giao quyền tự chủ cho các đơn vị. 
 
Theo ông, các chính sách đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập liệu có giúp ngân sách các cấp tiết kiệm chi cho bộ máy?
 
Việc chuyển đổi từ phí sang giá dịch vụ là một bước tiến quan trọng trong đổi mới cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần bù đắp chi phí, giảm chi thường xuyên của NSNN. Luật Phí, lệ phí năm 2015 quy định 17 khoản phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá dịch vụ do Nhà nước định giá và các khoản phí được chuyển sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá. Về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời ban hành thông tư, văn bản hướng dẫn, việc chuyển từ phí sang giá dịch vụ không gây xáo trộn lớn đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ và thị trường.
 
Các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí được giao để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; đồng thời sử dụng tài sản, nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ, phát triển nguồn thu, góp phần giảm chi NSNN; xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ để tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động.
 
Theo báo cáo, có 143 đơn vị thuộc các bộ, ngành đã tiết kiệm chi thường xuyên khoản 1.020 tỷ đồng; 1.486 đơn vị thuộc các địa phương đã tiết kiệm khoảng 650 tỷ đồng. Một số đơn vị sự nghiệp công lập ở cả trung ương và địa phương đã có thu nhập tăng thêm từ 0,5 - 1,5 lần tiền lương cấp bậc.
Xin cảm ơn ông!        
Hương Quỳnh (thực hiện)

Gửi bình luận


Mã bảo mật