Trường Nghiệp vụ thuế nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo quy định

(TCT Online) - Ngày 22/7, Chi bộ Trường Nghiệp vụ thuế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2022. 

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế, Chi bộ Trường Nghiệp vụ thuế đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển Trường Nghiệp vụ Thuế và thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức ngành thuế, từng bước đảm bảo chuẩn hoá đội ngũ cán bộ theo quy định của Nhà nước và của ngành.

Cụ thể, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Trường chủ động triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được Tổng cục Thuế phê duyệt,  từ khâu lập kế hoạch đến khâu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tổng kết lớp học. Đồng thời, phối hợp với các địa phương triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp của Tổng cục Thuế; phối hợp với các vụ/đơn vị tổ chức các hội nghị tập huấn đáp ứng yêu cầu của ngành.

Đặc biệt, Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế đã hoàn thành tốt công tác hậu cần phục vụ các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đảm bảo ổn định, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả, số lượng, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của ngành. Kết quả từ năm 2017 đến nay, Trường đã tổ chức tập trung và phối hợp tổ chức tại địa phương được 245 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho khoảng 19.463 lượt học viên là công chức, viên chức ngành thuế.

Ngoài ra, Chi bộ luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện công tác nghiên cứu, xây dựng, biên soạn, cập nhật các chương trình, tài liệu bồi dưỡng, trong đó các đảng viên trong Chi bộ là hạt nhân, từng đảng viên tham gia tích cực, gương mẫu, chủ động trong công tác phối hợp với các vụ/đơn vị liên quan trong việc xây dựng, biên soạn, cập nhật các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng. Qua đó, đã tham mưu, trình Tổng cục Thuế ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành thuế; điều chỉnh chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên sâu của chức năng kê khai và kế toán thuế…

Cùng với việc chỉ đạo Trường thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ Trường Nghiệp vụ thuế đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt công tác quản lý, quản trị nội bộ và các công tác chuyên môn khác.

Trong xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thường xuyên triển khai, phổ biến, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và đảng ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng, củng cố lực lượng cán bộ chủ chốt, lực lượng giảng viên và cán bộ trẻ có năng lực, phẩm chất đạo đức để đảm nhiệm được nhiệm vụ của Trường và của Tổng cục Thuế.

Chi bộ thường xuyên lắng nghe, quan tâm, nắm bắt tư tưởng, tâm tư của cán bộ đảng viên, quần chúng trong cơ quan để có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nên các đảng viên, quần chúng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, nhất trí, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Giai đoạn 2017 - 2020, Chi bộ Trường Nghiệp vụ thuế đã lãnh đạo, chỉ đạo Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Tập thể Trường Nghiệp vụ Thuế và nhiều cá nhân đã được cấp trên ghi nhận, khen thưởng. Đặc biệt, năm 2017 Trường Nghiệp vụ Thuế đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, đạt “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2018; 2019; năm 2017, 2018, 2019 đề nghị khen Huân chương lao động hạng Ba. Chi bộ Trường Nghiệp vụ luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh và được đảng ủy cấp trên khen thưởng.

Phát huy các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị số 05/CT-TW và quán triệt tới toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan nhằm xây dựng khối đoàn kết trong toàn đơn vị. Trên cơ sở đó hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Phấn đấu hoàn thành việc nâng cấp Chi bộ thành Đảng bộ bộ phận theo chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế, đồng thời kiện toàn các Chi bộ trực thuộc; phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2022 kết nạp ít nhất 9 đảng viên mới.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Thuỵ, Phó bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế ghi nhận những nỗ lực của Chi bộ Trường Nghiệp vụ thuế đã chỉ đạo Trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Trường đã chủ động đổi mới phương pháp đào tạo bằng hình thức trực tuyến, góp phần đưa đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ mới 2020-2022, Chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, tập trung trí tuệ và sức lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính theo nghị quyết của Chính phủ; thực hiện tốt Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của chi bộ.

Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Chi ủy Trường Nghiệp vụ thuế nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí có đủ năng lực thực tiễn, trình độ, tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức, đồng thời bảo đảm cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ; bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả đồng chí Tào Hoàng Anh, Giám đốc Trường Nghiệp vụ thuế được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.


HH