Nghiên cứu, tham mưu văn bản quản lý thuế, Vụ Chính sách góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế

(TCT Online) - Được trình bày tại Đại hội Vụ Chính sách nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra ngày 14/7, báo cáo của Chi bộ Vụ Chính sách nêu rõ, trong 3 năm (2017-2020), được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế, Chi bộ Vụ Chính sách đã chỉ đạo đơn vị nghiên cứu, tham mưu với các cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách văn bản thuế, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đề xuất các biện pháp chỉ đạo địa phương khai thác tối đa nguồn thu, chống thất thu NSNN. 

Đặc biệt, trong thời gian qua, Vụ đã tham gia soạn thảo trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; đồng thời trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử. Cùng với đó là chủ trì trình Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính ban hành 11 thông tư. 

Ngoài ra, trình Tổng cục Thuế trình Bộ Tài chính giải quyết văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và tham gia ý kiến với các đơn vị liên quan gần 8.000 văn bản; giám sát việc chấp hành pháp luật thuế của cơ quan thuế và người nộp thuế, đề xuất hướng giải quyết kịp thời và phù hợp; ban hành và chỉ đạo kịp thời các chính sách thuế phù hợp với yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho DN và cá nhân của Chính phủ. 

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Chi bộ Vụ Chính sách thường xuyên triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của đảng uỷ cấp trên, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể đảng viên và cán bộ trong đơn vị. Chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên quán triệt các yêu cầu về cải cách hành chính thuế, đôn đốc việc thực hiện tại các địa phương với mục tiêu cải cách thủ tục thuế không chỉ tạo thuận lợi cho người nộp thuế mà còn nâng cao năng lực quản lý theo hướng cơ quan thuế phục vụ tổ chức, cá nhân nộp thuế. 

Chi bộ đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, tạo được sự thống nhất cao về chủ trương, quan điểm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, cũng như công tác quản lý cán bộ của đơn vị. 

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ Chính sách chỉ đạo đơn vị tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế, chính sách quản lý thuế theo chiến lược cải cách và hiện đại hoá ngành thuế; cải cách thủ tục hành chính, giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế của cục thuế, người nộp thuế. Cùng với đó, lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho cấp trên. 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp vào báo cáo chính trị, Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Vụ Chính sách nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả đồng chí Lưu Đức Huy, Vụ trưởng Vụ Chính sách được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Minh Huệ