Hoạt động cải cách, hiện đại hoá quản lý thuế đã đảm bảo tính đồng bộ và hiệu lực

(TCT Online) - Sáng 10/7 đã diễn ra Đại hội Chi bộ Ban Cải cách và hiện đại hoá nhiệm kỳ 2020-2022; bầu ra Chi uỷ Ban Cải cách và hiện đại hoá nhiệm kỳ 2020-2022. 

Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong những năm gần đây, Chính phủ đã yêu cầu cao tinh thần cải cách môi trường kinh doanh, tiệm cận với những chỉ tiêu của ASEAN. Trước tình hình đó, bám sát chỉ đạo của đảng uỷ cấp trên, Chi bộ Ban Cải cách và hiện đại hoá đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, thực hiện kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn 2016-2018, Chi bộ đã tập trung chỉ đạo trình Tổng cục Thuế kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai chiến lược các cấp để tăng cường hiệu quả công tác chỉ đạo triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và hiệu lực trong công tác tổ chức, điều hành từ Trung ương đến địa phương. 

Lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Chính phủ và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Cùng với việc chỉ đạo triển khai các công việc thường xuyên, Chi bộ đã quan tâm chỉ đạo Ban Cải cách và hiện đại hoá đề xuất nghiên cứu triển khai các đề án với phạm vi và nội dung có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý thuế nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu thuế.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Ban Cải cách và hiện đại hoá luôn chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng trong đơn vị thông qua việc động viên kịp thời để đảng viên, quần chúng yên tâm công tác, gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn quan tâm đến công tác tổ chức đoàn thể nhằm xây dựng các tổ chức đoàn thể trong đơn vị vững mạnh, đoàn kết. 

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của Chi uỷ và Chi bộ Ban Cải cách, vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế, lãnh đạo Chi bộ và Ban Cải cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính, Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Chi bộ Ban Cải cách và Hiện đại hoá đề ra., Quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thuế giao.

 

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Xuân Bách, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế ghi nhận và chúc mừng Chi bộ Ban Cải cách và hiện đại hoá đã chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ 2017-2020. Trong nhiệm kỳ mới, Chi bộ phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, kiện toàn tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban cải cách và hiện đại hoá theo các quy định mới, nhằm phù hợp với bối cảnh chung và đảm bảo các công việc thực tế đang triển khai tại Ban Cải cách và hiện đại hoá.  

Tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính thuế, nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý thuế mới phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường giám sát ghi nhận khó khăn, vướng mắc, ý kiến đóng góp của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách và thủ tục hành chính thuế thông qua hoạt động giám sát, đánh giá; xây dựng áp dụng các chỉ số đánh giá một cách toàn diện về kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính thuế. 

Về công tác xây dựng đảng, Chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kỷ cương sinh hoạt đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã tiến hành bầu Chi uỷ Ban Cải cách và hiện đại hoá nhiệm kỳ 2020-2022; bầu Bí thư nhiệm kỳ 2020-2022 với kết quả đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó Ban Cải cách và hiện đại hoá được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế. 

Huệ Minh