Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế: gắn chủ trương, đường lối của Đảng với công tác chuyên môn

(TCT Online) - Trên nền tảng của tinh thần đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, đảng viên, Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế luôn đặt quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Trong những năm qua, yêu cầu cải cách, đơn giản thủ tục hành chính thuế luôn được Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, với chức năng tham mưu cho Tổng cục Thuế ban hành những quy trình nghiệp vụ về đăng ký, khai, tính, nộp, hoàn và miễn, giảm thuế cũng như chế độ kế toán, thống kê thuế, Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế luôn bám sát những chỉ đạo của các đảng uỷ cấp trên để triển khai, hoàn thành tốt yêu cầu đặt ra. Riêng trong năm 2019, Chi bộ đã tích cực chỉ đạo các đảng viên, quần chúng nỗ lực vượt khó, hoàn thành việc chủ trì, tham mưu xây dựng 9 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 5 văn bản phát sinh.

Ngoài ra, tham mưu trình Tổng cục Thuế ban hành 26 văn bản hướng dẫn chung toàn ngành, nhằm triển khai các nhiệm vụ về đăng ký, khai, hoàn thuế, kế toán, thống kê thuế. Trong đó, đáng chú ý là quy trình đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo hình thức liên thông đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký thuế bằng phương thức điện tử; sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý đăng ký thuế đối với DN theo hình thức liên thông. Đơn vị cũng giải quyết hơn 300 vướng mắc cụ thể của người nộp thuế, cục thuế trong lĩnh vực đăng ký, khai, nộp, hoàn thuế...

Để hoàn thành được khối lượng công việc này, Chi bộ đã chỉ đạo cấp chính quyền của đơn vị kịp thời quán triệt, phổ biến các đường lối chủ trương của Đảng và chính sách chế độ của Nhà nước đến các đảng viên và quần chúng. Trên cơ sở đó, các đồng chí đảng viên tiên phong gương mẫu bám sát chương trình, kế hoạch công tác để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, những chủ trương, đường lối của Đảng đều được Chi uỷ quán triệt thực hiện sâu rộng và thường xuyên trong mọi hoạt động và công việc. Ví như trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ  đã tổ chức tuyên truyền tới toàn thể đảng viên nội dung, tinh thần của chỉ thị, nhằm nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên hàng ngày của mỗi đảng viên, quần chúng.

Cùng với đó, chi bộ chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên thực hiện việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với kiểm điểm hằng năm. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng luôn được Chi bộ thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Do vậy, qua nhiều năm, cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ luôn giữ vững được lập trường chính trị tư tưởng, nhận thức đúng về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế.

Qua sinh hoạt chi bộ thường xuyên, cũng như các buổi sinh hoạt chuyên đề, Chi bộ đã kịp thời nắm bắt được tư tưởng của các đảng viên, quần chúng, để khuyến khích, động viên anh em tích cực phấn đấu, đoàn kết, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công việc. Với nhiều giải pháp phát huy hiệu quả sức mạnh tập thể, dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của tổ chức đảng cơ sở, trong nhiều năm liên tục Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế luôn đạt được nhiều thành tích tiêu biểu, được các cấp uỷ Đảng khen thưởng bằng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

2020 là năm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Thuế phân giao, Chi bộ Vụ Kê khai và kế toán thuế đã xây dựng kế hoạch công tác, gồm tham gia xây dựng các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Đồng thời, xây dựng 6 quy trình, quy chế liên quan đến người nộp thuế và nội ngành để triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế; thực hiện các đề án cải cách công tác quản lý thuế. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Chi bộ thực hiện sinh hoạt thường xuyên theo quy định, nhằm cụ thể hóa nội dung đảm bảo phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và cơ quan.

Ngoài ra, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Chi bộ tuân thủ các chủ trương của ngành đề ra, không phát sinh thêm đầu mối, tổ chức bộ máy, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như tuân thủ tuyệt đối sự bố trí, sắp xếp lại tổ chức theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng với đó, chỉ đạo toàn thể đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật; vận động đoàn viên công đoàn và đoàn thanh niên tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu và chủ động đề xuất các đề án, đề tài nghiên cứu, cùng tập thể Chi bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Huệ Minh