Bài viết

Kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 29,7% kế hoạch

(TCT Online) - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho thấy, thu NSNN trong cân đối đạt 743.430 tỷ đồng, bằng 52,68% so với dự toán năm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

Hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát đạt 415.258 tỷ đồng, đạt 39,8 % dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng). Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN đã phát hiện khoảng 5.671 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2019 qua KBNN là 107.691 tỷ đồng (đạt 29,7% kế hoạch). Riêng nguồn Chính phủ giao giải ngân là 107.051 tỷ đồng (đạt 29,7% kế hoạch), trong đó, vốn xây dựng cơ bản giải ngân đạt 29,9% kế hoạch; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân đạt 18% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu và chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 38,4% kế hoạch. Cũng thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 20 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm, KBNN sẽ bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính trong quản lý điều hành ngân sách, đầu tư công để tổ chức thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; chú trọng tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. KBNN cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển; tiếp tục tổ chức điều hành ngân quỹ nhà nước chặt chẽ, an toàn, hiệu quả.

HH

Gửi bình luận


Mã bảo mật