Chính sách thuế đối với lãi tiền gửi ngân hàng

(TCT online) - Cục Thuế Hà Nội nhận được Công văn số 92/2020/CV-VDTC ngày 22/10/2020 của Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam (gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với lãi tiền gửi. Về vấn đề này, ngày 23/11/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 101323/CTHN-TTHT  hướng dẫn như sau:
 
- Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN (đã được sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính)
 
+ Tại Điều 7 hướng dẫn về thu nhập khác:
 
“7. Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác trong hợp đồng cho vay vốn.
 
- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh cao hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại tính vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.
 
- Trường hợp khoản thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn phát sinh thấp hơn các khoản chi trả lãi tiền vay theo quy định, sau khi bù trừ, phần chênh lệch còn lại giảm trừ vào thu nhập sản xuất kinh doanh chính khi xác định thu nhập chịu thuế.”
 
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh khoản lãi tiền gửi ngân hàng từ nguồn vốn góp của cổ đông nhàn rỗi thì được xác định là thu nhập khác quy định tại Khoản 7 Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC. Công ty phải khai, nộp thuế TNDN theo quy định đối với khoản thu nhập này.
 
Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm Tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.
TCT

Tin mới

Các tin khác