Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ tài chính phát sinh

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 95/2020/CV-MXV ghi ngày 15/9/2020 của Công ty CP giao dịch hàng hóa Việt Nam vướng mắc về chính sách thuế theo phiếu chuyển số 935/PC-TCT ngày 21/9/2020 của Tổng cục Thuế. Ngày 9/10/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 89927/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.
 
+ Tại điểm g khoản 8 Điều 4 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế như sau:
 
“8. Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứng khoán sau đây:
...g) Dịch vụ tài chính phái sinh bao gồm: hoán đổi lãi suất; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; quyền chọn mua, bán ngoại tệ; các dịch vụ tài chính phái sinh khác theo quy định của pháp luật;”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam cung cấp các dịch vụ tài chính phái sinh theo đúng quy định của pháp luật thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm g Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.
Về nội dung xác định bản chất hoạt động kinh doanh của Công ty có phải là cung cấp dịch vụ tài chính phái sinh hay không thì không thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội, đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định của pháp luật có liên quan và liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.
Đề nghị Công ty căn cứ vào tình hình thực tế và đối chiếu với các quy định tại văn bản pháp luật nêu trên để thực hiện đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 5 để được hỗ trợ giải quyết.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật