Hoàn thuế GTGT khi sáp nhập DN

(TCT online) - Trả lời Công văn số 4171/CT-TTKT7 đề ngày 29/4/2020 của Cục Thuế TP HCM về việc hoàn thuế sau khi sáp nhập DN, ngày 1/7/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2701/TCT-KK hướng dẫn như sau:
 
Căn cứ các quy định tại:
 
- Khoản 1 Điều 195 Luật DN số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về sáp nhập DN:
 
“1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.”;
 
- Khoản 3 Điều 13 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 quy định các trường hợp hoàn thuế:
 
“3. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế GTGT khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.”;
 
- Khoản 3, 5 Điều 18 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp hoàn thuế;
 
- Khoản 2 Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trường hợp tổ chức lại DN:
 
“Điều 42. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại DN
 
“2. DN bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập DN; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì DN bị tách và các DN mới được thành lập từ DN bị tách, DN hợp nhất, DN nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”.
 
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Cục Thuế TP HCM đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế do sáp nhập DN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT từ tháng 9/2018 đến tháng 3/2019, hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT tháng 4/2019 của Công ty TNHH Hoshino (Việt Nam) có trụ sở tại TP HCM và đã thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty theo Quyết định kiểm tra số 1741/QĐ-CT ngày 26/8/2019 thì Cục Thuế TP HCM xác định đầy đủ, chính xác nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Hoshino phải hoàn thành trước khi thực hiện thủ tục đóng mã số thuế do sáp nhập. Trường hợp sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, nếu Công ty có số thuế GTGT đủ điều kiện được hoàn thì Cục Thuế TP HCM giải quyết hoàn thuế GTGT cho Công ty theo đúng quy định.
TCT

Tin mới

Các tin khác