Thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài

(TCT online) - Trả lời công văn đề ngày 24/02/2020 của bà Lê Thị Thanh A hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc, ngày 27/4/2020 Cục Thuế  Hà Nội có Công văn 27683/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 
 
- Căn cứ Khoản 3, Điều 11, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế TNCN quy định tại Luật thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ:
 
+ Tại Khoản 3, Điều 11 sửa đổi, bổ sung tiết đ.2 điểm đ khoản 2 Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng:
 
“đ.2) Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm; mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.
 
Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả trường hợp mua bảo hiểm của các DN bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm gồm các sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tử kỳ (không bao gồm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ có hoàn phí), ...mà người tham gia bảo hiểm không nhận được tiền phí tích lũy từ việc tham gia bảo hiểm, ngoài khoản tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm do DN bảo hiểm trả.”
 
Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
 
1. Về thuế TNCN đối với khoản đóng tiền phí bảo hiểm sức khỏe:
 
Trường hợp người lao động được người sử dụng lao động mua cho sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm thì khoản tiền mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.
 
2. Về thuế TNCN đối với khoản tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm:
 
Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội đã có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế. Khi có công văn trả lời của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ hướng dẫn Bà Lê Thị Thanh A thực hiện.
TCT

Tin mới

Các tin khác