Khấu trừ thuế GTGT đối với công trình xây dựng cơ bản

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7853/CT-TTHT ngày 25/12/2019 của Cục Thuế Hải Dương khấu trừ thuế GTGT 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua kho bạc nhà nước. Về việc này, ngày 10/3/2020, Tổng cục Thuế có Công văn 979/TCT-KK hướng dẫn như sau:
 
Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 7 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 31/2013/QH13) về căn cứ tính thuế và giá tính thuế;
 
Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về khấu trừ thuế GTGT đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN.
 
Căn cứ các quy định nêu trên:
 
Đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NSNN, khi chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán, Kho bạc Nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào NSNN theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản. Số thuế GTGT do Kho bạc nhà nước khấu trừ theo chứng từ thanh toán này được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của người nộp thuế là đơn vị nhận thầu theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 28 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.
TCT

Tin mới

Các tin khác