Quy định mức hỗ trợ CBCCVC Bộ Ngoại giao từ nguồn thu phí để lại

(TCT online) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2020/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, trong đó nêu rõ mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) Bộ Ngoại giao tối đa không quá 1 lần tổng mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

Theo Thông tư, Bộ Ngoại giao được sử dụng số phí thu được trích lại để chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, Thông tư số 264/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính và các quy định của pháp luật. 
Số tiền thu phí được để lại sau khi trừ đi số đã chi theo quy định được phân phối sử dụng như sau trích tối thiểu 1/3 để chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản; đổi mới thiết bị; hiện đại hóa công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ và các khoản chi phục vụ hoạt động của ngành ngoại giao. Trích tối đa 2/3 để chi bổ sung tăng thu nhập cho CBCCVC, người lao động. Tuy nhiên, trường hợp số tiền thu phí trong lĩnh vực ngoại giao giảm thì mức hỗ trợ cho thành viên Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và CBCCVC, người lao động trong nước thuộc Bộ Ngoại giao cũng giảm tương ứng, NSNN không cấp bù.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/3/2020.
NTK
 

Gửi bình luận


Mã bảo mật