Thuế GTGT đối với gang thỏi xuất khẩu

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số DBVS/TCT-012019 ngày 24/04/2019 của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam về thuế GTGT đối với gang thỏi xuất khẩu (bản photo công văn kèm theo). Về vấn đề này, ngày 12/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2786/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế GTGT.
 
Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đối tượng không chịu thuế GTGT.
 
Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/02/2018, sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP) về đối tượng không chịu thuế GTGT.
 
Căn cứ hướng dẫn tại điểm c Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP của Chính phủ) sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về đối tượng không chịu thuế GTGT.
 
Căn cứ hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính (hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP của Chính phủ) sửa đổi, bổ sung khoản 23 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC  của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính).
 
Về trường hợp này, Cục Thuế TP Hải Phòng đã có Công văn số 2424/CT-TT&HT hướng dẫn DN.
 
Đề nghị Cục Thuế TP Hải Phòng rà soát tình hình thực tế để xử lý tiếp trường hợp của Công ty TNHH Thép Dongbu Việt Nam theo quy định. Nếu có vướng mắc, Cục Thuế Hải Phòng báo cáo Tổng cục Thuế và đề xuất xử lý, các tài liệu liên quan kèm theo (nếu có).
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật