Hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất tại khu công nghiệp, khu kinh tế

(TCT online) - Ngày 6/11,  Bộ Tài chính có Công văn 13612/BTC – QLCS hướng dẫn về ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP. 
 
 
Theo đó, đối với chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.
 
Đối với chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.
 
Đối với chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế thực hiện theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ và Thông tư số 89/2017/TT- BTC ngày 23/8/2017 của Bộ Tài chính.
 
Đối với chính sách ưu đãi khuyến khích xã hội hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008, Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 135/2008/TT- BTC ngày 31/12/2008, Thông tư số 156/2017/TT-BTC ngày 23/10/2014 của Bộ Tài chính.
 
Về hồ sơ, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09/9/2016, Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017, Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ và Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính.
PV

Gửi bình luận


Mã bảo mật