Thuế GTGT đối với tài sản cố định

(TCT online) - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 8622/CT-KTr2 ngày 21/9/2018 và Công văn số 3362/CT-KTr2 ngày 24/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, ngày 17/10/2018, Tổng cục Thuế có Công văn 4001/TCT-CS hướng dẫn như sau:
 
Tại điểm c.2 Khoản 1.2 Điều 1 Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính quy định: “Riêng đối với tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào. Đối với tài sản cố định đầu tư, mua sắm hoặc được tặng, cho để sử dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế GTGT đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh (không phân biệt nguồn vốn đầu tư)”.
 
Tại điểm c.1 khoản 1.2 Điều 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: “c.3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ”.
 
Tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào: “3. Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT thì được khấu trừ toàn bộ”.
 
Căn cứ các quy định nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 3362/CT-KTr2 ngày 24/4/2018, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế: số thuế GTGT đã hoàn cho Công ty CP đầu tư xây dựng Sao Nam trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009 không thuộc trường hợp thu hồi hoàn thuế.
TCT

Gửi bình luận


Mã bảo mật