Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

(TCT Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký DN.

Nghị định bổ sung quy định đăng ký thành lập DN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ thực hiện tại phòng đăng ký kinh doanh, nơi DN dự định đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký thành lập DN trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh bao gồm: bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ quy định khác tương ứng với từng loại hình DN.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN, phòng đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký DN và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh.

Nghị định cũng sửa quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp. Cụ thể, trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo gồm: tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn.

Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo thông báo như quy định trên phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty; văn bản của Sở Kế hoạch và đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.

Trường hợp đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm thông báo quy định trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có 2 văn bản. Một là, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. Hai là, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần. Trường hợp giảm vốn điều lệ, DN phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

Ngoài ra, nghị định cũng sửa đổi quy định về công bố nội dung đăng ký DN. Theo đó, việc đề nghị công bố nội dung đăng ký DN được thực hiện tại thời điểm DN nộp hồ sơ đăng ký.

HH

 

Gửi bình luận


Mã bảo mật