Xác định mặt hàng áp dụng thuế GTGT 5%

(TCT online) - Trả lời Công văn số 230/TTBT ngày 28/12/2017 và Công văn số 1911/TTBT ngày 19/11/2017 của Công ty CP đầu tư du lịch và phát triển thủy sản về việc xin áp dụng thuế GTGT 5%, ngày 9/2/2018 Tổng cục Thuế có Công văn 546/TCT-CS hướng dẫn  như sau:
 

Dự án Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường

 
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Nghị quyết số .../2018/QH14 ngày .../.../2018 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; Bộ Tài chính kính trình Chính phủ dự án Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường (sau đây gọi chung là dự án Nghị quyết) như sau:

Phê duyệt biên chế công chức các cơ quan hành chính nhà nước năm 2018

(TCT online) - Ngày 2/2, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 172/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.