Quốc hội thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

(TCT Online) - Chiều 10/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp với 456/460 đại biểu Quốc hội tán thành, nhất trí về sự cần thiết tiếp tục ban hành chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021. 

 

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn không số đề ngày 4/1/2020 của Công ty TNHH KJTT Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài. 

Sửa đổi nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

(TCT Online) - Theo dự thảo nghị định quy định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết đang được Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến tham gia, tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế

(TCT online) - Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Nghị định số 41/2020/NĐ-CP quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện phân công của Bộ Tài chính, ngày 19/5/2020 Tổng cục Thuế có Công văn 2058/TCT-CS  hướng dẫn về xác định ngành kinh tế thuộc diện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như sau:

Thuế GTGT đối với hoạt động dạy học, dạy nghề

(TCT online) - Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 634/VĐTCBHN-KT đề ngày 20/02/2020 của Viện đào tạo cán bộ Hà Nội (sau đây gọi là "Viện đào tạo") hỏi về thuế suất thuế GTGT.

Thuế TNDN đối với lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn

(TCT online) - Trả lời Công văn số 02.AC.20 ngày 14/4/2020 của Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Hà Nội) bổ sung thông tin tài liệu cho Công văn số 01.AC.20 ngày 25/3/2020 hỏi về ưu đãi thuế TNDN đối với khoản lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, ngày 11/5/2020 Cục Thuế Hà Nội có Công văn 33313/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
 
 
- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:
 
+ Tại Khoản 1 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:
 
“3. Không áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả DN thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:
 
a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.
 
b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.
 
c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB theo quy định của Luật Thuế TTĐB. ”
 
+ Tại Khoản 2 Điều 10 sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như sau:
 
“4. DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:
 
...b) DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.
 
...- DN có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì:
 
(i) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn.
 
(ii) Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế TNDN của DN, tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.
...”
Căn cứ các quy định trên, nếu năm 2019 Công ty TNHH Summit Auto Seats Industry (Hà Nội) đang được hưởng ưu đãi TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi (bao gồm cả lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn phát sinh trên địa bàn ưu đãi) trừ các khoản thu nhập nêu tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.
 
Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Thanh tra Kiểm tra số 1 (Cục Thuế TP Hà Nội) để được hướng dẫn cụ thể.
TCT

Thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài

(TCT online) - Trả lời công văn đề ngày 24/02/2020 của bà Lê Thị Thanh A hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm sức khỏe ở nước ngoài và khoản tiền trợ cấp thôi việc, ngày 27/4/2020 Cục Thuế  Hà Nội có Công văn 27683/CT-TTHT hướng dẫn như sau: